Burgerlijke Maatschap: nu ook volledige boekhouding

Waarover gaat het?

Regelmatig krijgen wij nieuwe klanten over de vloer die vroeger reeds een burgerlijke maatschap hadden opgericht.

Eén van de eerste zaken die we hierbij nakijken is of er ieder jaar een balans en notulen zijn opgemaakt waarin een winstverdeling is opgenomen.

We stellen immers in de praktijk vast dat, wanneer de administratie van een maatschap niet wordt opgevolgd door een cijferberoeper (bedrijfsrevisor - accountant - boekhouder), men in het meest extreme geval er genoegen mee neemt om gewoon de borderellen en de rekeninguittreksels te nieten aan zeer algemeen uitgeschreven notulen.

De vraag is natuurlijk hoe de fiscus hier zal tegenover staan bij een overlijden?

Vanaf 01 juni is deze vraag, bij een splitsing van blote eigendom - vruchtgebruik, niet langer aan de orde: er zal een gedetailleerde boekhouding moeten gevoerd worden.

Wat is er veranderd?

In het verleden was het een normale strategie om een maatschap op te richten waarvan de blote eigendom van de deelbewijzen aan de kinderen werd geschonken via de tussenkomst van een Nederlandse notaris. Bij overlijden van de ouders werden de kinderen dan gratis eigenaar van de volle eigendom.


Laat ons eerlijk zijn: een serieuze doorn in het oog van onze Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die er dan ook alles aan doet om dergelijke strategieën te ontmoedigen.

Eén van die reacties nu wordt weergegeven is een recent administratief standpunt. Hierin stelt Vlabel dat, wanneer we te maken hebben met 
  • een niet in België geregistreerde schenking van delen van een maatschap 
  • met voorbehoud van vruchtgebruik 
  • én deze maatschap heeft geldbeleggingen of effecten in bezit, 
er belastingen zal geheven worden op de burgerlijke vruchten van de maatschap die niet werden uitgekeerd, ongeacht de duurtijd.

Wat zijn de burgerlijke vruchten?

Het gaat om interesten, dividenden, huurinkomsten,... Meerwaarden daarentegen zijn niet belastbaar zelfs indien ze in de statuten van de maatschap onder het winstbegrip werden opgenomen.

En nu wordt het natuurlijk heel verwarrend indien men dit niet in detail opvolgt.

Voorbeeld: in de statuten staat dat elke aangroei van het vermogen van de maatschap als winst moet beschouwd worden.

Veronderstel dat deze aangroei bestaat uit: dividenden, interesten, meerwaarden en minderwaarden als gevolg van aankopen en verkopen van aandelen en meer- en minderwaarden ten gevolge van koersschommelingen op balansdatum.

U zal er dan moeten voor zorgen dat minstens de dividenden en interesten uitgekeerd worden naar de vruchtgebruikers.

Boekhoudkundig en juridisch is dit natuurlijk de grootste onzin. Veronderstel dat je 100 dividenden hebt genoten en dat je 150 hebt verloren op de verkoop van een aandeel. Dit betekent dat je boekhoudkundig een verlies hebt van 50 maar dat je toch 100 zal moeten uitkeren. Hoe dat moet geboekt worden is een groot vraagteken.

Gevolg: beleggingskeuze aanpassen of gedetailleerde boekhouding

Hoe juridisch en fiscaal absurd dit allemaal ook maar is en misschien zelfs onwettig, het is niet aan ons om met het vermogen van onze klanten risico te lopen.

Wij raden hen dan ook twee pistes aan:

1. Juiste beleggingen kiezen

Zoals gezegd zijn meerwaarden niet belastbaar. Wanneer u dus kiest voor kapitaliserende beleggingen gaat u niet onder de gevolgen van dit nieuwe standpunt vallen. Om deze dan uitkeerbaar te maken zal u waarschijnlijk uw statuten moeten laten aanpassen.

2. Gedetailleerde boekhouding

Heeft u toch beleggingen die burgerlijke vruchten opbrengen dan zult u ervoor moeten zorgen dat deze systematisch worden overgeheveld naar uw privévermogen of zal u ze tijdelijk reserveren op een aparte rekening om ze dan, voor uw overlijden, in één keer uit te keren.

Het is duidelijk dat, om deze opvolging mogelijk te maken, u een boekhouding zal moeten hebben die alle bewegingen op een correcte en gedetailleerde manier registreert.

Besluit

In haar voortdurende drang om fiscale planningen te ontmoedigen heeft Vlabel een heel discutabel standpunt ingenomen over de belastbaarheid van burgerlijke vruchten in een maatschap.

Dit standpunt gaat in op 01 juni 2017 en treft alle planningen met een burgerlijke maatschap waarin geldbeleggingen of effecten zitten.

Om aan deze maatregel te ontsnappen kan u uw beleggingsstrategie aanpassen of ervoor zorgen dat uw maatschap een zeer gedetailleerde boekhouding bijhoudt en zorgt voor de nodige (boekhoudkundige) uitkeringen van de burgerlijke vruchten.

Laat minstens uw statuten nakijken door boekhoudkundig geschoolde specialisten teneinde uw winstbegrip zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te omschrijven.

Dit nazicht, alsook de boekhouding van een maatschap, valt onder de expertise van onze mensen van onze personal afdeling. Mocht u vragen hebben contacteer hen dan gerust over deze materie.

Contacteer ons
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.