AXIS Stichting

Slider

Voor wie is de AXIS Stichting een oplossing?

De AXIS Stichting is speciaal opgericht voor mensen die hierin fondsen willen onderbrengen ten voordele van andere waarvan zij menen dat zij niet in staat zijn of zullen zijn om deze op een behoorlijke manier te beheren.

Wij denken hierbij in het bijzonder aan:

  • verlengd minderjarige kinderen
  • personen met een dementie
  • drugs- en andere verslaafden
  • manisch-depressieven
  • enz...

Op welke manier kan de AXIS Stichting hiervoor zorgen?

Voor elke persoon of groep van personen die u wenst te beschermen wordt er een 'Fonds op naam' gecreëerd.

Dit fonds is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit dat individueel wordt opgevolgd en dat specifiek bestemd is voor de noden van de beschermde persoon.

Het fonds wordt beheerd door 3 personen: twee personen die u heeft aangesteld en een externe toezichthouder door ons aangesteld.

Deze laatste zal erop toezien dat de wensen en verwachtingen die u heeft neergeschreven bij het oprichten van het fonds strict worden nageleefd.

Waarom is de AXIS Stichting zo uniek?

De AXIS Stichting is uniek om twee redenen:

  1. In tegenstelling tot andere olossingen zoals bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting is er geen minimumstorting voorzien.
  2. Zijn er gelden over na het overlijden van de beschermde persoon dan kan u, nu al, van bij de aanvang bepalen naar wie u deze overschot zou willen laten toekomen. U kan met andere woorden van bij de aanvang een exitstrategie voorzien.

Bij ons weten zijn er in België geen oplossingen (VZW's of andere stichtingen) die deze mogelijkheden bieden.

Is dat wel te betrouwen zo'n stichting?

Wij kunnen u verzekeren dat wij een pak literatuur en uren onderzoeksstudie hebben gedaan alvorens wij voor deze oplossing hebben gekozen. Wij hebben contacten gehad en zijn gaan spreken met diverse bestaande organisaties om te zien wat de meeste zekerheid kon bieden. Wij hebben deelgenomen aan een studiegroep hieromtrent georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting. Hierbovenop hebben wij nog eens onze meer dan dertig jaar ervaring in het opzetten van vennootschappen en structuren.

Kortom, we zijn zeker niet over 1 nacht ijs gegaan.

Er zijn dan ook verschillende redenen waarom de stichting door ons werd weerhouden als veiligste oplossing:

1. er zijn geen aandeelhouders

Dit heeft voor gevolg dat, bij de ontbinding, er ook geen gerechtigden zijn op hetgeen zich nog in de stichting bevindt.

Concreet zal elke ontbinding dienen te gebeuren onder toezicht van de rechtbank en zullen eventuele saldi aan een gelijkaardig goed doel moeten worden gegeven.

2. wij zijn erkend als Stichting van openbaar nut

Dit betekent dat alle personen die bij de oprichting betrokken waren alsmede alle documenten die in het kader hiervan zijn opgemaakt door de overheid werden nagekeken en correct en betrouwbaar bevonden.

Dit laat ons toe om giften te krijgen van derden en hiervoor een fiscaal attest uit te schrijven.

Bij eventueel misbruik zouden we deze erkenning direct verliezen met alle gevolgen vandien.

3. elk fonds wordt beheerd door uzelf

Hiermee bedoelen we: mensen die u zelf heeft aangesteld. Deze mensen hebben ook toegang en recht op uitleg over alles wat er met het geld van de giften gebeurd.

Zij hebben echter geen toegang tot inzage in de andere Fondsen op naam.

4. beheerders zijn per definitie onbezoldigd

Beheerders van de vennootschap mogen op geen enkele wijze vergoedingen verkrijgen uit de stichting of zich op een andere manier verrijken. Dit is wettelijk vastgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.